การลงทะเบียนจะปิดเร็ว ๆ นี้:

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ Bitapp24 ก่อนใช้บริการของเราโปรดอ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดการใช้งานต่อไปนี้ โดยการเข้าถึงหรือใช้ Bitapp24 คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้และรับทราบว่าคุณได้อ่านทําความเข้าใจและยินยอมต่อแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในที่นี้

  • การลงทะเบียนบัญชี: ในการใช้ Bitapp24 คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรืออายุเท่านี้ ของเสียงข้างมากในเขตอํานาจศาลของคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของข้อมูลประจําตัวบัญชีของคุณและกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ บัญชี

  • การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ตลาดสูง ผันผวนและราคาอาจผันผวนอย่างรวดเร็ว Bitapp24 ไม่ได้ให้คําแนะนําทางการเงิน และคุณรับทราบว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจซื้อขายของคุณแต่เพียงผู้เดียว เรา แนะนําให้ทําการวิจัยอย่างละเอียดก่อนทําการซื้อขายใด ๆ

  • กิจกรรมต้องห้าม: คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตบน Bitapp24 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฉ้อโกง การแฮ็ก ฟิชชิง การฟอกเงิน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

  • ทรัพย์สินทางปัญญา: เนื้อหาและเนื้อหาทั้งหมดที่จัดทําโดย Bitapp24 รวมถึง เว็บไซต์โลโก้กราฟิกและซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Bitapp24 และ ผู้ออกใบอนุญาต คุณไม่สามารถใช้ทําซ้ําแก้ไขหรือแจกจ่ายเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ใด ๆ ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา

  • ความพร้อมใช้งานของบริการ: เรามุ่งมั่นที่จะให้การเข้าถึง Bitapp24 อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือพร้อมใช้งานตลอดเวลา เราอาจ ระงับการเข้าถึงชั่วคราวเพื่อการบํารุงรักษา การอัพเกรด หรือเหตุผลที่จําเป็นอื่นๆ

  • ความประพฤติของผู้ใช้: คุณตกลงที่จะใช้ Bitapp24 ในลักษณะที่ไม่รบกวนการ ฟังก์ชันการทํางานหรือความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม คุณจะไม่พยายามเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทําให้ความสมบูรณ์ของระบบลดลง

  • การยกเลิกบัญชี: Bitapp24 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการละเมิดสิ่งเหล่านี้ เงื่อนไขการใช้งาน

  • การชดใช้ค่าเสียหาย: คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ Bitapp24 บริษัทในเครือ และพนักงาน ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มของคุณหรือ การละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้
Skip to content